نماینده مجلس از TSA ، FBI می خواهد تا شورشیان کاپیتول را در لیست پروازهای ممنوع قرار دهد

رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان روز پنجشنبه گفت شورشیان طرفدار ترامپ که به کپیتول ایالات متحده حمله کردند باید به لیست پروازهای ممنوع فدرال اضافه شوند.