فرودگاه Jfk

شرکت هواپیمایی سنگاپور با طولانی ترین پرواز خود در جهان: خدمات بین نیویورک و سنگاپور

چند ماه پس از آنکه COVID-19 این شرکت هواپیمایی را مجبور به لغو طولانی ترین پرواز مشهور خود در جهان کرد ، خطوط هوایی سنگاپور پروازهای بدون توقف بین فرودگاه بین المللی جان اف کندی نیویورک و سنگاپور را در 9 نوامبر آغاز خواهد کرد.