سفرهای دریایی دیزنی

جزیره کارائیب که طرفداران دیزنی نمی توانند از آن کافی باشند

کودکان در حالی که بزرگسالان به گوشه ای از جزیره اختصاص یافته فقط برای آنها فرار می کنند ، می توانند یک حیاط حیاطی پوشانده شده از شن و ماسه را استخراج کنند ، یا با هم به اقیانوس شنا می کنند تا در لغزش های سریع آب به گردش بپردازند.